Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Viure-hi  > Ajuts i subvencions
 

Ajuts i subvencions

Anualment es publiquen les convocatòries de subvencions destinades al finançament d'actuacions dins els espais naturals de protecció especial. La finalitat que es persegueix amb aquestes subvencions és fomentar i donar suport a actuacions interessants per a una correcta i bona gestió de l'espai protegit corresponent.

[buit]
Tramitació d'espedients de subvenció
Aquestes subvencions estan adreçades a entitats locals, persones jurídiques amb ànim de lucre o sense, persones físiques, agrupacions de persones físiques o jurídiques, amb ànim de lucre o sense i a les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, que encara que no tingui personalitat jurídica pròpia pugui complir amb projectes o activitats que es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Les principals línies d'actuacions subvencionables són la restauració, conservació i millora del patrimoni natural, l'ordenació dels usos públics, la difusió dels valors ambientals i el manteniment i la millora del medi rural.

La seva concessió es realitza pel procediment de concurrència competitiva d'acord amb els criteris de priorització previstos en les bases que les regulen i en funció de la puntuació obtinguda i el crèdit disponible.

Principals criteris de priorització:

- Contribució a la millora i la conservació de les espècies, els hàbitats i els sistemes naturals.
- Contribució al manteniment o la restauració d'elements singulars patrimonials.
- Contribució a la difusió i el coneixement social dels valors de conservació de l'espai.
- Contribució a una millor percepció social de l'espai.
- Contribució a l'ordenació dels usos públics de l'espai, a la difusió dels seus valors naturals i la sensibilització de la societat.
- Incidència positiva en el desenvolupament sostenible del territori.
- Contribució a la conservació o millora de les activitats tradicionals.
- Contribució a la conservació o millora de la qualitat de vida dels habitants de l'espai.
Convocatòries

Les dues convocatòries que es publiquen anualment referents als espais naturals de protecció especial catalans són:

- Subvencions destinades al finançament d'actuacions dins els espais naturals de protecció especial (línia 1).

- Subvencions destinades al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Dades

Aportació econòmica destinada al finançament d'actuacions en els ENPE catalans dels darrers anys:

- 2006: 3.324.011 €
- 2007: 2.240.000 €
- 2008: 3.785.000 €
- 2009: 3.776.000 €

Data d'actualització: 07.09.2009