Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Serra de Montsant  > Visiteu-nos  > Normes i consells  > Regulació d'activitats
 

Regulació d'activitats


Escalada

Escalada al Parc Natural de Montsant
Mapa de zonificació de l'escalada al Parc Natural de Montsant

L'escalada és una activitat de llarga tradició a Catalunya, i a la serra de Montsant és una més de les ofertes esportives que el massís ofereix als visitants. La seva roca té unes qualitats excepcionals per a l'escalada, diferents al conglomerat habitual de la resta d'escoles, i presenta multitud de forats i fissures molt interessants.

Des dels inicis de la pràctica d'aquest esport a les nostres contrades, s'han incrementat significativament les vies d'escalada esportiva i han sorgit vies ferrades, especialment des de l'inici de la dècada dels 90.

Atesa la inquietud de la gent del territori envers la compatibilització de determinades activitats amb la protecció del patrimoni natural, l'òrgan gestor del Parc, en el desenvolupament de les competències que té assignades i l'aplicació de la legislació vigent, va impulsar la creació d'una Comissió per a la regulació de l'escalada amb la participació de diversos agents socials (propietaris, escaladors, FEEC, DMAH,...), per tal de consensuar les mesures reguladores de manera que totes les parts implicades hi fossin representades.

El resultat ha estat la zonificació del Parc en:

 • Zona lliure
 • Zona condicionada
 • Zona prohibida

La normativa que s'aplica és el Decret 148/1992 de regulació d’activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de fauna salvatge, ratificat per Junta Rectora de 16 de desembre de 2004.

 

Acampada i pernoctació

Acampada al Parc Natural de la Serra de Montsant

És pot acampar en els indrets permesos. Fora d'aquests, és una activitat no permesa i sancionable. Les àrees d’acampada estan gestionades pels ens municipals, cal demanar permís a l’ajuntament i pagar les taxes corresponents.

Entenem per pernoctació passar la nit en un indret ja sigui fent bivac, tenda o vehicle, en cas de parar tendes o similars haurà de ser de la posta de sol fins a les 8 h del matí. 

Es considera que els vehicles estan pernoctant i no acampats si:

 • Solament estan en contacte amb el sòl a través de les rodes.
 • No ocupen més espai que el vehicle tancat, és a dir, sense finestres obertes (finestres batents o projectables, que puguin envair un espai major que el perímetre del vehicle).
 • No treuen cadires, taules, tendals estesos, qualsevol altre útil o estri fora del vehicle.
 • No emeten fluids.

Aquesta normativa atén a les Ordenances de Cornudella de Montsant, Margalef i Ulldemolins.

 

Circulació motoritzada

Senyal d'accès motoritzat al Parc Natural de la Serra de Montsant

La circulació motoritzada es regeix per la Llei 9/1995, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i la seva normativa de desplegament. Recomanem informar-vos a la Seu del Parc o als Punts d'Informació.

La xarxa viària en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Montsant es classifica en dues categories als efectes d’aquestes normes: camins lliures i camins restringits. Tant en els camins lliures com en els restringits:

 • No és permesa la circulació de vehicles motoritzats camps a través ni fora de carreteres o camins habilitats per al pas d’automòbils.
 • La velocitat màxima és de 30 km/h.
 • Les tanques es deixaran sempre tancades.
 • Es prohibeix la circulació de més de 4 vehicles circulant en grup.
 • Es prohibeix la concentració de més de 15 vehicles.
 • No està permesa la circulació motoritzada organitzada i/o comercial en horari nocturn.

 

 

Filmació i fotografia de natura

Fotografia i filmació

En aplicació del Decret 131/2002, de 30 d’abril, de declaració del Parc Natural de la Serra de Montsant, article. 2.5, qualsevol activitat no prevista en aquest Decret i que signifiqui un risc per a la conservació de les espècies o els sistemes naturals de l’àrea protegida ha de comptar amb l’informe favorable de la Junta Rectora i, en els casos que regula la legislació vigent, cal l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental i la corresponent declaració d’impacte favorable.


Existeix un preu públic aplicable directament des de Parc, d'acord amb l'ORDRE AAM/133/2013, de 10 de juny, per la qual s’aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial. 

CAL AUTORITZACIÓ.

 

Fulls de sol·licitud

 
Data d'actualització: 05.03.2018