Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Serra de Montsant  > Visiteu-nos  > Normes i consells  > Regulació d'activitats
 

Regulació d'activitats

L'escalada, l'acampada, l'accés motoritzat, la fotografia i altres activitats tenen una normativa específica. Abans de planificar la vostra visita, cal consultar la regulació d'activitats i les indicacions per fer arribar les sol·licituds a la seu administrativa del Parc Natural. 

A més, cal tenir en compte que dins els Espais Naturals de Protecció Especial, la prestació de serveis està subjecta a l'ordre de preus públics. Al Parc Natural de la Serra de Montsant, els preus públics són aplicables al servei de visites guiades, la realització de tallers i xerrades, l'entrada a museus i equipaments destinats a la difusió dels valors de l'espai, el lloguer de sales, les sessions fotogràfiques i filmacions amb caràcter comercial i la realització de la via ferrada per part d'empreses i entitats amb finalitat lucrativa.


Escalada

Escalada al Parc Natural de Montsant
Mapa de zonificació de l'escalada al Parc Natural de Montsant

L'escalada és una activitat de llarga tradició a Catalunya, i a la serra de Montsant és una més de les ofertes esportives que el massís ofereix als visitants. La seva roca té unes qualitats excepcionals per a l'escalada, diferents al conglomerat habitual de la resta d'escoles, i presenta multitud de forats i fissures molt interessants.

Des dels inicis de la pràctica d'aquest esport a les nostres contrades, s'han incrementat significativament les vies d'escalada esportiva i han sorgit vies ferrades, especialment des de l'inici de la dècada dels 90.

Atesa la inquietud de la gent del territori envers la compatibilització de determinades activitats amb la protecció del patrimoni natural, l'òrgan gestor del Parc, en el desenvolupament de les competències que té assignades i l'aplicació de la legislació vigent, va impulsar la creació d'una Comissió per a la regulació de l'escalada amb la participació de diversos agents socials (propietaris, escaladors, FEEC, DMAH,...), per tal de consensuar les mesures reguladores de manera que totes les parts implicades hi fossin representades.

El resultat ha estat la zonificació del Parc en:

 • Zona lliure
 • Zona condicionada
 • Zona prohibida

La normativa que s'aplica és el Decret 148/1992 de regulació d’activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de fauna salvatge, ratificat per Junta Rectora de 16 de desembre de 2004.

 

Acampada i pernoctació

Acampada al Parc Natural de la Serra de Montsant

És pot acampar en els indrets permesos. Fora d'aquests, és una activitat no permesa i sancionable. Les àrees d’acampada estan gestionades pels ens municipals, cal demanar permís a l’ajuntament i pagar les taxes corresponents.

Entenem per pernoctació passar la nit en un indret ja sigui fent bivac, tenda o vehicle, en cas de parar tendes o similars haurà de ser de la posta de sol fins a les 8 h del matí. 

Es considera que els vehicles estan pernoctant i no acampats si:

 • Solament estan en contacte amb el sòl a través de les rodes.
 • No ocupen més espai que el vehicle tancat, és a dir, sense finestres obertes (finestres batents o projectables, que puguin envair un espai major que el perímetre del vehicle).
 • No treuen cadires, taules, tendals estesos, qualsevol altre útil o estri fora del vehicle.
 • No emeten fluids.

Aquesta normativa atén a les Ordenances de Cornudella de Montsant, Margalef i Ulldemolins.

 

Circulació motoritzada

Senyal d'accès motoritzat al Parc Natural de la Serra de Montsant

La circulació motoritzada es regeix per la Llei 9/1995, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i la seva normativa de desplegament. Recomanem informar-vos a la Seu del Parc o als Punts d'Informació.

La xarxa viària en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Montsant es classifica en dues categories als efectes d’aquestes normes: camins lliures i camins restringits. Tant en els camins lliures com en els restringits:

 • No és permesa la circulació de vehicles motoritzats camps a través ni fora de carreteres o camins habilitats per al pas d’automòbils.
 • La velocitat màxima és de 30 km/h.
 • Les tanques es deixaran sempre tancades.
 • Es prohibeix la circulació de més de 4 vehicles circulant en grup.
 • Es prohibeix la concentració de més de 15 vehicles.
 • No està permesa la circulació motoritzada organitzada i/o comercial en horari nocturn.

 

 

Filmació i fotografia de natura

Fotografia i filmació

En aplicació del Decret 131/2002, de 30 d’abril, de declaració del Parc Natural de la Serra de Montsant, article. 2.5, qualsevol activitat no prevista en aquest Decret i que signifiqui un risc per a la conservació de les espècies o els sistemes naturals de l’àrea protegida ha de comptar amb l’informe favorable de la Junta Rectora i, en els casos que regula la legislació vigent, cal l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental i la corresponent declaració d’impacte favorable.


Existeix un preu públic aplicable directament des de Parc, d'acord amb l'ORDRE AAM/133/2013, de 10 de juny, per la qual s’aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial. 

CAL AUTORITZACIÓ.

En el cas de filmacions i reportatges fotogràfics amb caràcter comercial

 

Caça

Cartells alerta batudes PN Montsant

La gestió cinegètica es fa a través de les àrees privades de caça (APC), en general de caire social, sota la titularitat de les societats de caçadors locals. Hi ha 11 APC dins dels límits del Pla especial. 

Cal tenir en compte que no és pot caçar dins el refugi de fauna salvatge del Congost de Fraguerau, que comprèn 157 hectàrees, propietat de la Fundació Catalunya-La Pedrera i és l’únic RFS al Priorat. 

A l’interior del Parc Natural, al terme municipal d’Ulldemolins, hi ha una forest de titularitat pública amb règim lliure, on no es permet la caça sense l’autorització de la Generalitat. Al terme municipal de la Vilella Alta hi ha una zona sense gestió de 119 hectàrees.

Al Parc Natural de Montsant hi ha dos tipus d’aprofitaments cinegètics:

 • la caça major. Se centra en el porc senglar (Sus scrofa), tot i que en els darrers anys s’ha iniciat la caça del cabirol (Capreolus capreolus).
 • la caça menor. Les espècies més caçades en l’àmbit del Pla són la perdiu (Alectoris rufa), el tudó (Columba palumbus), la griva (Turdus viscivorus), el tord (Turdus philomelos), el tord ala-roig (Turdus iliacus), la tórtora comuna (Streptopelia turtur), el conill de bosc (Oryctolagus cuniculus), la guineu (Vulpes vulpes) i la becada (Scolopax rusticola).
 

Pesca

pesca PN Montsant

Al Parc es distingeixen dos tipus de zones:

- Refugi de pesca. Són els trams en què és prohibit pescar.

- Zona de pesca lliure sense mort. S’ha de retornar la pesca immediatament i de la manera menys lesiva possible. El riu de Montsant i els embassaments de Margalef i Siurana són zones de pesca sense mort. 

Es poden pescar espècies introduïdes, que s’han de sacrificar en el mateix moment de la captura.

 

Foc

Foc

El Parc Natural de la Serra de Montsant és un espai de clima mediterrani en el qual hi ha un fort perill d’incendi forestal. El Pla Alfa és una eina de prevenció mitjançat la qual s’elabora un mapa diari de Catalunya que gradua el risc d’incendi forestal en una escala de 4 nivells operatius (de 0 a 3), que condicionen les activitats que s’hi poden dur a terme.

Durant lactivació del nivell 3, el més alt:

 • Resta completament prohibit encendre foc en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta, incloent-hi les barbacoes de les ermites i altres àrees de lleure.
 • No es permet laccés al massís a peu ni amb vehicle.
 • Se suspenen totes les autoritzacions excepcionals per fer foc i es restringeix la pràctica d’activitats esportives al medi natural.
 • Es prohibeix la realització de treballs forestals i queden restringides les activitats agrícoles que puguin generar risc d’incendi

Es pot fer foc en àrees recreatives si compleixen el Decret (franja de protecció, mataguspires, hidrant, etc.), durant tot lany i es poden utilitzar fogons de gas, que han de passar una revisió anual per comprovar que compleixen els requisits. Normalment, en els períodes de més calor, es tanca Sant Salvador i Sant Joan del Codolar.

EN TERRENYS FORESTALS

Entre el 16 doctubre i el 14 de març

 • Cal notificar-ho a l’ajuntament, es pot cremar tots els dies de la setmana.
 • La crema s’efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d’alçada.
 • La crema començarà i acabarà amb llum de dia, a excepció dels focs d’esbarjo.
 • En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Entre el 15 de març i el 15 doctubre

 • No es permet encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat.
 • Especialment no es podrà cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
 • No es permet fer focs d’esbarjo.
 • No es permet llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
 • Les persones que hagin de fer foc presentaran a l’Ajuntament la seva sol·licitud amb la indicació del motiu i del lloc on s’ha de fer. Les autoritzacions normalment, si són per cremar restes de poda agrícoles, les dona l’ajuntament; si són per un altre motiu, s’estudia individualment cada cas.
 • Aquestes autoritzacions normalment són en dies laborables, de les 6 a 12 hores, no s’inclouen diumenges ni festius.

Entre el 15 de juny i el 15 de setembre

Durant aquest període, excepte amb autorització expressa i excepcional del director general del Medi Natural, no es podrà fer cap tipus de foc ni s’autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals.

 

 

Pessebres

Pessebres PN Montsant

A Montsant existeix una tradició popular d’anar a portar el pessebre a la muntanya durant el cicle de Nadal. Hi ha iniciatives individuals i de diversos col·lectius que any rere any renoven aquest ritual fins al punt que hi ha llocs a la serra que han esdevingut símbols per a la realització d’aquesta pràctica.

Actualment, es reconeixen, pel seu interès cultural i històric, els punts de localització de pessebres següents:

 • Roca Corbatera, pessebre de l’Agrupació Excursionista de Catalunya.
 • Pi de la Carabasseta, pessebre de la Colla Sardanista Rosa de Reus - AEC
 • Ermita de la Mare de Déu de Montsant, pessebre de l’AEG Mare de Déu de Montsant - Verge del Cim.
 • Ermita de Sant Joan del Codolar, on hi ha ubicats diversos pessebres.

Proposta de protocol d’actuació 
Des de l’equip del Parc Natural es proposa un protocol d’actuació abans d’enretirar un pessebre:

 • Qualsevol pessebre anònim o individual podrà ser retirat sense cap efecte.
 • Cap pessebre no ha d’incorporar espècies vegetals, ni recollides al Parc ni portades de fora.
 • En cas que aquest estigui identificat, es comunicarà a l’entitat o col·lectiu corresponent quedisposen de 30 dies a comptar des de la notificació per retirar el pessebre. En cas contrari, esretirarà i s’aplicarà el que marqui la Llei.
 • Comunicar mitjançant una carta als diferents col·lectius el període tradicional d’anar aportar el pessebre i, per tant, limitar aquesta pràctica als mesos de desembre, gener i febrer.
 • Amb valoració prèvia dels pessebres, sigui pel seu interès etnogràfic o històric, es negociarà amb aquells col·lectius que ho sol·licitin i hi mostrin interès un seguit d’acords pel que fa al manteniment del pessebre o la possibilitat que aquest sigui desplaçat a un lloc més adient si així es considera, sempre que es compleixin un seguit de prescripcions.

- Compromís de revisió semestral de l’estat del pessebre per part del col·lectiu.
- Reparació i manteniment del suport del pessebre.

 • En cas de deteriorament notable, procurar la seva renovació o retirada.
 

Altres activitats

Hi ha altres activitats per les quals cal de demanar autorització:

 • Espeleologia
 • Vol i descens per l’aire i aterratge d’ultralleugers, parapent, ala delta i altres aparells (tripulats o no)
 • Descens de barrancs i engorjats
 • Navegació amb embarcacions o altres aparells nàutics
 • Execució de qualsevol pla, obra, moviment de terres o explotacions de recursos naturals, a l’interior o a l’exterior de l’espai protegit i que poden afectar-lo.
 • Activitats educatives, curses a peu i qualsevol altra activitat que signifiqui un risc per a la conservació de les espècies o els sistemes naturals de l’àrea protegida.

SOL·LICITEU INFORMACIÓ AL PARC que estudia cada petició, cas per cas.

 

Fulls de sol·licitud

 
Data d'actualització: 29.10.2018