Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Serra de Montsant  > Coneixeu-nos  > Òrgans rectors i de participació
 

Òrgans rectors i de participació

La Junta Rectora del Parc Natural de la Serra de Montsant és l’òrgan rector del Parc Natural de la Serra de Montsant.


Membres

 • El/la president/a (representant d’ajuntament de municipi del Parc)
 • El/la vicepresident/a (representant d’ajuntament de municipi del Parc)
 • El/la director/a del Parc Natural, que actua com a secretari/ària
 • 2 representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 1 representant del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • 1 representant del Departament d’Empresa i Ocupació
 • 1 representant del Departament de Cultura
 • 1 representant del Consell Comarcal del Priorat
 • 1 representant dels propietaris forestals
 • 1 representant de la Federació Catalana de Caça
 • 1 representant d’entitats ecologistes
 • 1 representant de la Diputació de Tarragona
 • 2 representants dels ajuntaments dels municipis del Parc
 • 1 representant de la Comunitat de Regants del Riu Montsant
 • 1 representant del Consell Regulador de la DO Montsant i DOQ Priorat

Funcions

Art.10.3 (DECRET 131/2002, de 30 d'abril, de declaració del parc natural de la serra del Montsant). La Junta Rectora té les funcions següents:

a) Establir, d’acord amb les disposicions reguladores del parc natural, les directrius per a exercir-ne la gestió.

b) Aprovar inicialment les memòries anuals de gestió. Proposar el pressupost anual d’acord amb les prioritats d’inversions en infraestructures i serveis dins l’àmbit del parc.

c) Coordinar les actuacions que afectin l’espai protegit de les distintes administracions actuants que hi són representades, i fer-ne el seguiment.

d) Ser objecte de consulta preceptiva abans de l’aprovació de les disposicions, els plans i els programes que es formulin per al parc natural.

e) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del parc natural, per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors i per a l’afavoriment de les activitats tradicionals, entre elles les agrícoles, ramaderes i forestals i el desenvolupament sostenible.

f) Proposar, si escau, un grau major de protecció per als espais que ho requereixin i proposar la declaració de noves figures de protecció o la modificació de les que estableix aquest Decret.


Data d'actualització: 20.07.2015