Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Els Ports  > Coneixeu-nos  > Òrgans rectors i de participació
 

Òrgans rectors i de participació

L'òrgan rector del Parc és la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports. Es va constituir per primera vegada el 5 d’octubre de 2001 i estableix les directrius per a la gestió del Parc, d’acord amb les seves disposicions reguladores.


Funcions

La Junta Rectora té les funcions següents, definides a l'article 13.3 del DECRET 160/2001, de 12 de juny, de declaració del Parc Natural dels Ports i de la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports:

a) Establir, d’acord amb les disposicions reguladores del Parc Natural, les directrius per exercir-ne la gestió.
b) Aprovar inicialment les memòries anuals de gestió. Proposar el pressupost anual d’acord amb les prioritats d’inversions en infraestructures i serveis dins l’àmbit del parc.
c) Coordinar les actuacions que afectin l’espai protegit de les distintes administracions actuants que hi són representades, i fer-ne el seguiment.
d) Ser objecte de consulta preceptiva abans de l’aprovació de les disposicions, els plans i els programes que es formulin per al Parc Natural.
e) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del parc natural, per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors i per a l’afavoriment de les activitats tradicionals, entre elles, les agrícoles, ramaderes i forestals i el desenvolupament sostenible.
f) Proposar, si escau, un major grau de protecció per als espais que ho requereixin i proposar la declaració de noves figures de protecció o la modificació de les que estableix aquest Decret.

Documentació dels Òrgans de govern

Membres

1 President/a
2 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació
2 representants del Departament de Territori i Sostenibilitat
1 representant de la Diputació de Tarragona
1 representant dels Consells Comarcals en l'àmbit del qual se situa el Parc Natural
4 representants dels Ajuntaments en l'àmbit del qual se situa el Parc Natural
4 representants dels propietaris particulars
1 representant de les entitats de protecció i defensa de la natura
El Director/a del Parc Natural que actua com a secretari/ària


Data d'actualització: 07.03.2015