Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Poblet  > Coneixeu-nos  > Centre de documentació  > Fons documental  > Documentació i plànols antics
 

Documentació i plànols antics

Amb els objectius de difondre la història forestal del Paratge Natural de Poblet, vinculada al procés desamortitzador de les lleis de Mendizábal i Madoz del segle XIX, les quals van tenir conseqüències directes sobre la desforestació del Bosc de Poblet i la capçalera del riu Francolí, i posteriors treballs de restauració hidrologicoforestal iniciats a principis del segle XX per l’Administració forestal de l’Estat; i de posar a l’abast d’estudiosos i del públic en general una documentació valuosa, dipositada i oblidada durant anys en diversos arxius administratius, la Junta Rectora del Paratge Natural de Poblet, a proposta de l’òrgan gestor, va aprovar la digitalització d’aquesta documentació, relativa a les forests públiques de Poblet, Comellàs i Bosc del Comú. L’encarregat de digitalitzar aquesta documentació ha estat l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, que disposa de les eines i els coneixements necessaris per dur a terme aquesta tasca.

La documentació digitalitzada està integrada, bàsicament, per expedients de les esmentades forests, i les dates extremes abasten el període 1848-2011. Corresponen a 140 volums o unitats documentals compostes, amb 8.642 pàgines digitalitzades, i sumen un total de 17,95 Gigabytes de dades.

Aquests expedients són, principalment, de: registre de la propietat, dades cadastrals, partionaments de finques, amollonament, servituds i aprofitaments de llenya, caça i mineria i projectes executius i de gestió, i, també, plànols de les forests.

Es tracta d’una documentació molt important per al coneixement sobre l’entorn del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet. Així doncs, és un valor afegit disposar dels documents digitals, atès que permeten un accés fàcil i contribueixen a la preservació del patrimoni documental.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Subdirecció General d’Arxius i Museus, regida per la Llei 9/1993, del patrimoni cultural, i la Llei 10/2001, d’arxius i documents, es compromet a garantir el manteniment dels documents electrònics en el futur, i, per tant, a assegurar que siguin recuperables, llegibles i fiables al llarg del temps. Per evitar l’anomenada “mort digital” i per contribuir a la preservació del Patrimoni Cultural de Catalunya, en aquest cas de la documentació de les forests de Poblet, Bosc del Comú i Comellàs, la Subdirecció General d’Arxius i Museus allotja totes les dades en un repositori segur a fi d’assegurar la pervivència de les digitalitzacions.