Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Zona Volcànica de la Garrotxa  > Coneixeu-nos  > Òrgans rectors i de participació
 

Òrgans rectors i de participació

A la gestió del Parc hi intervenen: l’òrgan rector i l’òrgan gestor. Els seus objectius són, entre d’altres, conservar i defensar els valors naturals i culturals de la zona, així com organitzar-ne i fomentar-ne el gaudi, l’estudi i el coneixement.

Intervenen en la gestió del Parc:


Òrgan rector i Consell de Cooperació

La Junta de Protecció és l'òrgan rector del Parc Natural. La formen representants de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments de l'àmbit del Parc i de l'Institut d'Estudis Catalans. Els seus objectius són, entre d'altres, conservar i defensar els valors naturals i culturals de la zona així com també organitzar i fomentar el gaudi, l'estudi i el coneixement. Entre les seves atribucions destaca l'elaboració del Programa d'actuació, el pressupost i la memòria anual. El programa d'actuació fixa les intervencions a realitzar per a la millora de les condicions de vida de la població local, la millora del patrimoni natural i l'ordenació de l'ús públic del Parc Natural (Decret 113/1983).

L'any 1991 es va crear el Consell de Cooperació que aplega més 30 entitats representatives dels sectors professionals, associacions de veïns, societats de caçadors i entitats culturals, esportives i naturalistes. La seva funció és la de col.laborar i participar en les diferents actuacions que es realitzen en l'àmbit del Parc.

Junta de protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa

 • El President/a
 • 2 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació
 • 1 representant del Departament de Cultura
 • 1 representant del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • 3 representants dels Ajuntaments de la zona
 • 3 tècnics vinculats a la zona
 • El Director/a del Parc Natural que actua com a secretari/ària, amb veu però sense vot

Comissió Permanent (provisional)

 • Representants del C.C. (2)
 • Representants de la G.C. (2)
 • Representant de l'IEC (1)
 • Secretari (El Director del Parc)

Consell de Cooperació

El Consell de Cooperació del Parc es creà a principis dels anys noranta i compta actualment amb més de quaranta institucions. Per a més informació es pot consultar l'Ordre de 4 de desembre de 1991, per la qual es crea el Consell de Cooperació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (DOGC 1546, 24 de gener de 1992) i la llista d'institucions que en formen part. 

 

Òrgan gestor

Funcions i àmbits d'actuació 

L'òrgan encarregat d'executar els acords de la Junta de Protecció i de la Comissió Permanent és l'equip de gestió, el qual està adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a través de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat (Decret 150/1993).
L'equip s'estructura en sis àrees:

 • L'àrea de direcció, que coordina totes les altres àrees.
 • L'àrea administrativa.
 • L'àrea de millora rural.
 • L'àrea de patrimoni natural.
 • L'àrea d'educació ambiental, divulgació i ús públic.
 • L'àrea de vigilància i manteniment.

Direcció

Les seves funcions són:

 • Supervisar, controlar i coordinar les activitats que es desenvolupin en l'àmbit del Parc d'acord amb les directrius de la Junta de Protecció, i també la promoció de les activitats de caràcter divulgatiu i científic.
 • Actuar com a secretari de la Junta de Protecció.
 • Coordinar i supervisar els programes d'actuació desenvolupats per les diferents àrees de gestió.

Administració

Les seves funcions generals són:

 • Realitzar les feines de secretaria, gestió de personal, gestió econòmica, gestió d'equipaments, d'acord amb les directrius de la Secretaria General del Departament de Medi Ambient.
 • Realitzar les tasques de delineació.

Millora rural

Les seves actuacions principals es fonamenten en:

 • Elaborar i fer el seguiment dels informes preceptius sobre les sol.licituds d'obres, construccions i infraestructures públiques i privades.
 • Mantenir contactes permanents amb la població local i amb els serveis tècnics de les administracions que incideixen en l'àmbit protegit per tal d'assessorar tècnicament i promoure línies d'ajuts per a la millora rural.

Patrimoni natural 

Les seves funcions generals són:

 • Elaborar i fer el seguiment dels informes preceptius sobre actuacions i aprofitaments dels recursos naturals.
 • Promoure, elaborar i fer el seguiment de programes de regeneració, restauració i millora dels sistemes naturals.

En aquesta àrea s'inclouen quatre àmbits o unitats d'actuació:

 • Gea, flora i fauna: s'elaboren i es porten a terme programes i estudis de coneixement, recuperació, reintroducció i protecció d'espècies.
  Es gestiona la fauna cinegètica en contacte periòdic amb les societats de caçadors locals, entitats conservacionistes i tècnics professionals.
 • Sistemes naturals: Es localitzen les activitats contaminants, se'n fa el seguiment i s'apliquen les línies de gestió pertinents per tal de resoldre'n la problemàtica.
  Es promou l'aplicació de programes de restauració d'àrees degradades.
 • Forestal: en aquest àmbit s'elaboren i es revisen els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGiMF). També es controla la seva aplicació.
  Es fomenten i s'executen convenis de col.laboració amb propietaris forestals, públics o privats.
  També es mantenen contactes permanents amb propietaris, tècnics i empresaris del sector forestal.
 • Agropecuària: Una part important dels esforços en aquest camp es dediquen al centre de plantes cultivades de can Jordà que recull una col.lecció de varietats locals de fruiters. S'intenta també aplicar mesures per la minimització dels impactes produïts per activitats agrícoles nocives pel medi.

Educació ambiental, divulgació i ús públic

Les actuacions principals es fonamenten en:

 • Elaborar i fer el seguiment dels informes preceptius d'actuacions sobre l'ús públic del Parc Natural.
 • Informar, educar ambientalment i fer participar la població local en la gestió del Parc Natural.
 • Satisfer i millorar la qualitat de les visites de turistes i escolars, i evitar impactes sobre el medi i la població local.

En aquesta àrea s'inclouen dos àmbits de gestió i un conjunt de recursos:

 • Població local:
  Es desenvolupen activitats d'informació, educació ambiental i participació en la gestió del territori dirigides a la població local, especialment a entitats socio-culturals, la població escolar (unitats de programació) i als tècnics i empresaris que incideixen en la gestió del territori.
 • Visitants:
  Actuacions de millora i de coordinació del turisme, implicant el sector privat i les administracions.
 • Gestió de turistes i grups escolars que visiten el Parc Natural, a través de:
 • la planificació i gestió de la informació als turistes des dels centres d'informació, publicacions pròpies i forànies, i empreses relacionades amb el Parc Natural.
 • la informació a grups escolars, el servei de guies, i la coordinació i formació dels professionals de l'educació ambiental que treballen al Parc Natural.

Recursos

 • Gestió d'accesos i serveis, de la xarxa viària bàsica i dels itineraris pedestres i d'equipaments d'ús públic.
 • Gestió del programa de publicacions de suport a la gestió, del Centre de Documentació i del programa de formació (cursos, seminaris, jornades, ...).
 • Es realitzen estudis de coneixement i seguiment sobre la població local i els visitants turistes i escolars.

Vigilància i manteniment

Les seves funcions bàsiques són:

 • Informar i assessorar la població local i els visitants.
 • Detectar possibles infraccions a la normativa vigent i tramitar denúncies als organismes competents.
 • Fer les tasques de suport: seguiment de projectes o actuacions realitzades per les diferents àrees.
 • Fer el manteniment i la neteja de les àrees més freqüentades i mantenir en bon estat de conservació els equipaments i el mobiliari instal·lat pel Parc Natural.
 
Data d'actualització: 13.05.2014