Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > 10 anys del Pla de Seguiment de ...
 
Divendres, 31 de març de 2017

10 anys del Pla de Seguiment de la Biodiversitat al Parc Natural de l’Alt Pirineu!

Amb l’assoliment d’aquesta fita s’ha creat un document de síntesi amb els resultats derivats dels 10 primers anys del Pla de Seguiment de la Biodiversitat del Parc Natural de l’Alt Pirineu, a partir del qual es pot conèixer l’estat de conservació dels diferents elements inclosos al Pla i el grau d’assoliment dels objectius de conservació del Parc.


Portada

Els Programes de Seguiment de la Biodiversitat són uns sistemes de presa de dades estandarditzades en relació amb hàbitats i espècies de flora i fauna presents en una àrea determinada, en aquest cas al Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP). Degut a la impossibilitat (econòmica i material) de realitzar un seguiment anual exhaustiu de tots els elements de la biodiversitat d’interès presents a l’espai, aquest tipus de plans recorren a la presa d’una mostra d’hàbitats i espècies.

L’any 2005 es va iniciar el Pla de Seguiment de la Biodiversitat del Parc (PSB-PNAP), amb dos objectius bàsics:

 • Avaluar la gestió que s’està duent a terme
 • Detectar problemes de conservació d’alguns elements presents a l’espai.

Amb les dades obtingudes al llarg d’aquest període (2005-2015), s’ha obtingut una informació molt valuosa referent a l’estat de conservació dels elements d’interès presents al Parc, així com de l’assoliment dels objectius de gestió.

Aquests resultats es basen en l’estudi de la tendència de 65 indicadors referents a 7 hàbitats, 20 espècies de flora i 24 espècies de fauna. Cadascuna d’aquestes espècies i hàbitats conformen els elements de la biodiversitat del PSB-PNAP. Al llarg d’aquests 10 anys, s’ha iniciat el seguiment de 46  elements (75%) amb els següents resultats més destacables:

ÈXITS

 • El 57% de les espècies de flora avaluades presenten un estat de conservació favorable
 • Algunes de les espècies de fauna més emblemàtiques, com ara el trencalòs, perdiu blanca i os bru, presenten un estat de conservació favorable.
 • El 65 de les espècies amenaçades i/o protegides avaluades presenten un estat de conservació favorable
 • En relació amb els espais oberts de muntanya, i si s’exceptuen els ungulats, el 86% de les espècies avaluades presenten un estat de conservació favorable. Cal recordar que el manteniment de la ramaderia ajuda a conservar aquests sistemes ecològics, tan importants dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu.
 • Exceptuant els ungulats, el 75% de les espècies avaluades pròpies dels boscos de coníferes presenten un estat de conservació favorable. Els boscos de coníferes del PNAP estan entre els més extensos i més ben conservats de tota Catalunya.

REPTES

 • L’estat de conservació del 83% dels elements propis dels medis aquàtics avaluats és desfavorable. Destaquem, per la seva importància dins la comunitat, els boscos de ribera i l’almesquera.
 • Algunes espècies de fauna molt emblemàtiques, i per les quals el Parc té una responsabilitat de conservació molt alta a escala catalana, com ara el gall fer, presenten un estat de conservació desfavorable.
 • Per al 100% de les espècies d’ungulats avaluats no s’han assolit els objectius de gestió proposats. Totes són espècies cinegètiques i la seva gestió depèn del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Actualment, la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques està implementant diverses mesures per a corregir aquesta situació i els resultats comencen a ser molt esperançadors.
 • Per al 75% de les espècies invasores avaluades no s’han assolit els objectius de gestió establerts.

Com a accions de millora del PSB que es tenen previstes implementar en els propers anys, i en base a l’avaluació del funcionament del pla d’aquests 10 anys, destaca la inclusió dels diversos elements d’interès dels espais XN2000 Alt Pallars i la Torrassa que encara no estan inclosos, la implementació d’un SIG fàcilment actualitzable i la millora de la cartografia de detall de les espècies amb un grau actual de coneixement baix.

TROBAREU EL PLA I MÉS INFORMACIÓ AQUÍ