Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Delta de l'Ebre  > Coneixeu-nos  > Instruments de planificació i gestió
 

Enllaços relacionats

Instruments de planificació i gestió

Segons la Llei 12/1985, d'espais naturals, els espais naturals protegits a Catalunya disposen de dos tipus d'instruments normatius d'ordenació i planificació dels usos i de la gestió. Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge tenen com a objectiu definir les principals línies d'actuació per a la conservació del patrimoni natural i per al desenvolupament sostenible de l'espai, i inclouen les normes generals d'ordenació i de regulació dels usos (urbanístics, aprofitaments dels recursos naturals, etc.). Per tant, es tracta d'un instrument de planificació transversal, l'aprovació del qual requereix els informes previs de la Junta Rectora de l'espai, del Consell de Protecció de la Natura i dels departaments i els ajuntaments afectats. Finalment, és aprovat pel Govern a proposta del Departament de Medi Ambient i Habitatge. El segon instrument, l'anomenat Pla rector d'ús i gestió, programa les actuacions de gestió a mitjà termini dins l'espai natural protegit, d'acord amb el Pla especial de protecció.

La responsabilitat de la gestió del Parc Natural del Delta de l'Ebre, creat el 1983, correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge, el qual té dos organismes col·laboradors: la Junta Rectora i el Consell Directiu. Segons el Decret 332/1986, les tasques que duu a terme el Parc Natural es regeixen per un Programa de gestió, prèviament proposat pel Consell Directiu i presentat per la Junta Rectora al Departament de Medi Ambient i Habitatge, al qual pertoca la seva aprovació final.

Malgrat que els òrgans gestor i rector han portat a terme unes tasques dilatades i diverses, el Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de cap instrument normatiu de gestió (Pla especial o Pla rector), tal com va essent cada cop més habitual en bona part dels espais naturals protegits.

L'elaboració d'un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge al Parc Natural del Delta de l'Ebre presenta una alta complexitat, ja que els usos existents a l'espai (turisme, caça, pesca, etc.) són múltiples i, sovint, interdependents, a més de l'elevat nombre d'actors socioeconòmics implicats, tant públics com privats.

Des d'aquesta perspectiva, l'òrgan gestor del Parc Natural ha optat per elaborar un document previ, que pot servir de base per a una planificació normativa, en el qual es defineixen els objectius i les directives de gestió que ha de desenvolupar el mateix Parc a mitjà i llarg termini. Tot i no tenir rang normatiu, pretén ser un vehicle de participació, discussió i consens entre els diferents actors socioeconòmics representats a la Junta Rectora.

La redacció d'aquest document, que anomenem Pla de gestió, es va iniciar el 2003 i és el fruit dels treballs realitzats conjuntament entre el CODE (Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià) i l'equip gestor del Parc Natural del Delta de l'Ebre.

Data d'actualització: 03.09.2009