Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Coneixeu-nos  > Òrgans rectors i de participació
 

Òrgans rectors i de participació

Tots els parcs i paratges naturals de la xarxa disposen d'òrgans rectors i, en alguns casos, també d'òrgans de participació. Es tracta d'òrgans col·legiats que donen suport a la gestió dels espais naturals per tal d'assolir els seus objectius i finalitats, establerts per la norma que els va declarar, així com els que marquen les eines de planificació i gestió

Òrgans rectors

Aquests òrgans poden prendre diferents noms específics, depenent del parc de què es tracti (patronat, junta rectora, junta de protecció o consell assessor).

Tot i que cadascun d'ells té una composició específica, en general tots tenen representants de les entitats següents:
- Els departaments de la Generalitat amb competències al parc (especialment el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el de Territori i Sostenibilitat, el de Cultura o el d'Empresa i Ocupació, per exemple)
- Ajuntaments inclosos a l'espai protegit
- Altres administracions locals (diputacions o consells comarcals)

Igualment, a la majoria d'òrgans rectors hi estan representats:
- Propietaris privats dels terrenys inclosos a l'espai protegit
- Organitzacions agràries i titulars d'explotacions agropecuàries
- Organitzacions empresarials dels sectors turístics (hostaleria, restauració) i d'altres
- Associacions excursionistes i de conservació de la natura
- Associacions culturals i veïnals
- Societats de caçadors i de pescadors
- Universitats i centres de recerca

També hi poden estar representats altres sectors socials, quan les característiques de l'espai ho requereixen.

Per acabar, en els parcs on l'Estat té competències directes, també hi té representants l'Administració general de l'Estat.

Les funcions d'aquests òrgans estan especificades a la normativa específica de creació del parc o paratge, però en general inclouen les següents:
- Proposar als organismes de l'Administració mesures per millorar la conservació i les activitats tradicionals
- Emetre informes preceptius que afectin l'àmbit del parc
- Promoure i fomentar actuacions per a l'estudi i la divulgació
- Proposar noves figures de protecció o ampliacions
- Establir les directrius o mesures concretes per a la gestió
- Aprovar les memòries d'actuació
- Coordinar les actuacions de les diferents administracions que afectin l'espai
- Vetllar per la conservació del parc
- Promoure la millora de les condicions de vida de la població del parc
- Elaborar la proposta de pressupost i de programa de gestió, que seran aprovats pel DARP.

Els òrgans rectors es reuneixen un mínim d'una o dues vegades l'any, i molts d'ells disposen d'òrgans permanents, més reduïts, que fan un seguiment més continu de la gestió de l'espai protegit. Aquests òrgans (comissió permanent o consell directiu, segons el parc) són una versió reduïda de l'òrgan rector, però procuren mantenir la proporcionalitat dels diferents sectors representats.

 

Òrgans de participació

Alguns parcs tenen òrgans de participació ciutadana. Aquests òrgans es creen per impulsar la informació i fomentar la participació de la societat civil i de la ciutadania en la gestió dels espais naturals protegits.

Estan compostos per tots els sectors interessats, i poden funcionar en plenari o per comissions de treball temàtiques. Algunes d'aquestes comissions poden ser d'agricultura, d'activitats esportives, d'activitats cinegètiques (caça), etc.

 

 
Data d'actualització: 12.01.2011