Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Coneixeu-nos  > Instruments de planificació
 

Instruments de planificació

Entenem per instruments de planificació aquells documents normatius i de gestió que permeten ordenar els recursos naturals i culturals, tot integrant-los en el conjunt del territori, així com regular les activitats que es desenvolupen en un espai natural protegit.

A Catalunya, la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, estableix el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), que podríem dir que és l'instrument de planificació de tota la xarxa d'espais de Catalunya i el que estableix té caràcter vinculant per a tota la resta d’instruments de planificació. 

Dins del PEIN s’engloben els espais naturals de protecció especial, sota les figures de parcs nacionals, parcs naturals, reserves naturals i paratges naturals d’interès nacional. Aquests espais gaudeixen d’un règim de protecció superior, tenen una gestió complexa i necessiten instruments de planificació i gestió específics. Amb aquest objectiu, la Llei 12/1985 estableix dos instruments addicionals que esdevenen cabdals: el Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge i el Pla rector d’ús i gestió. 

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge es formula amb la finalitat d'adequar l'ordenació i la gestió del patrimoni natural o d'algun dels seus elements (les espècies, els hàbitats, els ecosistemes, el patrimoni geològic, els recursos naturals, els paisatges naturals, els espais naturals protegits, etc.) d'un àmbit territorial determinat. Aquest pla té una vigència indefinida i és equivalent al Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) que s’aplica a la resta de l’Estat en virtut de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

El Pla rector d'ús i gestió (PRUG) és l'instrument que desplega i desenvolupa el pla especial amb la finalitat de consolidar la protecció de l’espai natural protegit mitjançant una gestió adequada. Per això, concreta les directrius generals de gestió, els objectius específics i les normes de regulació de les activitats que s’hi desenvolupen i  estableix les actuacions i els usos compatibles de cadascuna de les zones d’un espai protegit. La vigència màxima del PRUG és de sis anys.

Data d'actualització: 07.09.2009