Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Coneixeu-nos  > Gestió als parcs
 

Gestió als parcs

El Servei d'Espais Naturals Protegits està adscrit a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat. L'objectiu principal del Servei és programar, coordinar, dirigir i donar suport a la gestió dels espais naturals de protecció especial que depenen del Departament de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, d'espais naturals.

Els espais naturals de protecció especial constitueixen un marc territorial jurídic, administratiu, pressupostari i professional desenvolupat i adreçat explícitament a la conservació del patrimoni, sense oblidar de fer-ho de manera compatible amb el desenvolupament socioeconòmic de la població local i amb l'ús públic o social d'aquests espais.

Precisament la confluència d'aspectes i interessos molt diversos que cal tenir en compte a l'hora de gestionar adequadament un espai natural de protecció especial és el que crea una especial complexitat.

Si bé cada espai natural de protecció especial disposa d'un equip de gestió proper al territori, en contacte directe i permanent amb tots els actors implicats, hi ha la necessitat d'establir unes línies de treball, directrius i objectius comuns a tots ells que en garanteixin una gestió més eficient.

En aquest marc, com a objectius principals s'han de destacar:

  • Portar a terme la programació, la realització i el seguiment dels programes d'actuacions elaborats pels equips de gestió dels espais naturals de protecció especial i aprovats pels òrgans rectors corresponents.
  • Establir directrius i criteris que han d'aplicar els diferents àmbits de gestió dels espais naturals de protecció especial (administració, conservació del patrimoni, ús públic i educació ambiental, desenvolupament sostenible i vigilància).
  • Establir els instruments que facilitin la cohesió dels diferents equips dintre d'una estructura en xarxa d'espais protegits.
  • Impulsar la redacció dels instruments de planejament dels espais naturals de protecció especial.