Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Coneixeu-nos  > Arbres monumentals  > Legislació sobre arbres monumentals
 

Legislació específica d'arbres monumentals i singulars


Protecció d'arbres i arbredes monumentals de Catalunya

La protecció d'arbres i arbredes monumentals de Catalunya es basa en tres decrets que regulen la protecció dels arbres monumentals i singulars. Els tres prenen com a base legal els articles 9 i 10 de la Llei 12/85, de 13 de juny, d’espais naturals.

Els decrets són els següents:
El Decret 214/1987 faculta el Departament per declarar protegits –mitjançant una ordre- aquells exemplars que, per dimensions excepcionals entre els de la seva espècie o per l’edat, història o particularitat científica, són mereixedors de mesures de protecció. Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los i arrencar-los totalment o parcialment així com danyar-los per qualsevol mitjà. La declaració pot fer-se d’ofici o a petició del propietari del terreny on radiqui l’arbre.

El Decret 47/1988 permet als consells comarcals i als ajuntaments declarar arbres d’interès comarcal i d’interès local respectivament. El grau de protecció és semblant al del Decret anterior. En aquests casos són aquestes administracions les encarregades de tutelar l’arbre.

El Decret 120/1989 estableix les figures d’arbreda monumental, arbreda d’interès comarcal i arbreda d’interès local. Les administracions que les poden declarar són respectivament, el Departament competent, els consells comarcals i els ajuntaments. Aplicant aquest Decret poden protegir-se conjunts d’arbres en lloc d’exemplars individuals. La protecció bàsica és la mateixa que en els casos anteriors. L’única diferència és que les arbredes només es poden declarar amb el consentiment del propietari.

La declaració o protecció d’exemplars concrets

La declaració o protecció d’exemplars concrets s’efectua per Ordre del Departament. A les mateixes ordres s’han declarat Arbres monumentals (AM) i Arbredes monumentals (DM) i s’ha donat publicitat a l’inventari d’Arbres i Arbredes d’interès comarcal i local (AC, DC; AL, DL).

Altres tipus de protecció

A més dels tres decrets abans esmentats s’han protegit arbres singulars mitjançant la legislació urbanística o la cultural (AUC), com a bens d’interès cultural, jardí artístic.

 

Vegeu Arbres singulars de Catalunya. Classificació

 


 


Data d'actualització: 29.07.2013