Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Cap de Creus  > Visiteu-nos  > Normes i consells
 

Normes i consells


Pesca recreativa al Parc

 

Pesca Recreativa Responsable

Logo Pesca Recreativa Responsable
 

Navegació i fondeig

 

Caiac

 

Al parc natural terrestre

Tot el seu àmbit té la condició d'espai no urbanitzable objecte de protecció especial.

Són genèricament admesos els aprofitaments agropecuaris tradicionals.

És prohibit fer-hi obres i instal·lacions que no estiguin vinculades estrictament amb el usos agraris o els objectius de la protecció. En cap supòsit es permet la instal·lació d'elements artificials que limitin el camp visual, trenquin l'harmonia del paisatge o en desfigurin les perspectives.

La circulació motoritzada és prohibida fora de les carreteres i pistes.

Es prohibeix expressament: Plantar o alliberar espècies vegetals o animals sense l'autorització expressa de l'òrgan gestor. Abandonar o abocar tota mena de residus i deixalles. Encendre foc fora dels indrets i períodes assenyalats per l'òrgan gestor. L'acampada lliure.

La caça serà regulada per la reglamentació que estableixin els instruments d'ordenació del parc.

Als paratges naturals d'interès natural 

No s'admeten alteracions de l'orografia natural dels terrenys, llevat dels compatibles amb els objectius de la protecció. Tampoc no hi és permesa la instal·lació de conduccions aparents d'energia, telefòniques i similars, ni la construcció de cap obra o aparell de generació d'energia.

A les reserves naturals integrals 

Només poden efectuar-s'hi treballs científics i activitats destinades a la divulgació dels seus valors.

L'accés i la circulació públics s'han de condicionar exclusivament per mitjà de punts i itineraris expressament assenyalats.

No es permeten l'extracció ni la recol·lecció de minerals , roques, fòssils, plantes i animals, ni les activitats cinegètiques.

A l'illa de s'Encalladora només s'hi pot accedir per motius justificats de recerca científica, amb autorització prèvia de l'òrgan gestor o de força major.

No està permesa la pesca des de les reserves naturals integrals terrestres.

 

Al parc natural marí

S'admet la pràctica de la pesca artesanal i esportiva i els usos i les activitats tradicionals del cap de Creus. Hi són prohibides la pesca d'arrossegament i la d'encerclament.

És prohibida la construcció d'instal.lacions d'aqüicultura, la immersió d'artefactes i similars i la construcció d'instal.lacions nàutiques en general, llevat d'aquelles reduïdes i integrades a l'entorn, destinades exclusivament a usos pesquers i de serveis del Parc.

A les reserves naturals parcials marines 

Únicament s'hi permet la pesca artesanal o amb canya, la qual serà objecte de reglamentació específica.

Cal recordar que no està permesa la pesca dins les reserves naturals parcials marines.

Les visites i activitats recreatives, el fondeig, la circulació d'embarcacions i l'escafandrisme serà objecte de regulació específica i hauran de ser restringides i controlades.

L'òrgan gestor ha de promoure o autoritzar expressament els treballs científics de recerca o maneig que s'hi vulguin efectuar.

A la reserva natural integral marina, a la part exterior de l’illa S’Encalladora

Només poden efectuar-s'hi treballs científics i activitats destinades a la divulgació dels seus valors.

No es permet la navegació, el fondeig, el bany, el submarinisme ni la immersió a l’interior de la Reserva.

No es permeten l'extracció ni la recol·lecció de minerals, roques, fòssils, plantes i animals.

No es permet realitzar cap activitat pesquera, ni recreativa ni professional.

 
Data d'actualització: 20.12.2006