Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Cap de Creus  > Coneixeu-nos  > Òrgans rectors i de participació
 

Òrgans rectors i de participació


Òrgans rectors i de participació

Membres:

 • El President/a
 • 3 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 1 representant del Departament de Cultura
 • 1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació
 • 1 representant del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • 1 representant del Departament de Governació i Relacions Institucionals
 • 1 representant de la Diputació de Girona
 • 1 representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
 • 1 representant de l'Ajuntament de Pau
 • 1 representant de l'Ajuntament del Port de la Selva
 • 1 representant de l'Ajuntament de la Selva de Mar
 • 1 representant de l'Ajuntament de Cadaqués
 • 1 representant de l'Ajuntament de Palau-Saverdera
 • 1 representant de l'Ajuntament de Roses
 • 1 representant de l'Ajuntament de Vilajuïga
 • 1 representant de l'Administració de l'Estat
 • 1 representant de la Delegació del Govern a Catalunya
 • El Director/a del Parc Natural que actua com a secretari/ària

Òrgan rector
Art. 13.3 (LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus). Són funcions de la Junta Rectora:

 1. Establir, d'acord amb les disposicions reguladores del Parc Natural, les directrius per a exercir-ne la gestió i supervisar-ne l'execució.
 2. Aprovar inicialment les memòries anuals de gestió.
 3. Coordinar les actuacions que afectin l'espai protegit de les distintes administracions actuants que hi són representades, i fer-ne el seguiment.
 4. Ésser objecte de consulta preceptiva abans de l'aprovació de les disposicions, els plans i els programes que es formulin per a desplegar aquesta Llei i els programes anuals de gestió.
 5. Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del Parc Natural, per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors i per a l'afavoriment de les activitats tradicionals.
 6. Proposar, si escau, un major grau de protecció per als espais que ho requereixin i proposar la declaració de noves figures de protecció o la modificació de les que estableix aquesta Llei per una figura de protecció superior.

La Junta Rectora té una Comissió Permanent, formada per alguns dels membres de la Junta Rectora, que actua per delegació en aquelles funcions acordades.


Òrgan col·laborador

El Consell de Cooperació és l'òrgan col·laborador en la gestió del Parc Natural, integrat per entitats representatives dels sectors socials interessats.

Article 14.4 (LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus). Són funcions del Consell de Cooperació:

 1. Establir criteris i promoure mesures per a coordinar harmònicament els interessos i les activitats dels sectors representats amb els objectius i l'actuació del Parc Natural.
 2. Fomentar la cooperació de les entitats que hi són representades, o d'altres que es dediquin als mateixos objectius que els disposats en aquesta Llei, amb el Parc Natural i la seva gestió, i concertar amb aquesta finalitat actuacions d'interès comú.
 3. Plantejar a les administracions actuants iniciatives, propostes i suggeriments adreçats a la defensa dels interessos representats i a l'assoliment de les finalitats de cooperació, harmonització i participació, i, en general, dels objectius específics de les àrees protegides.
 4. Emetre informes sobre els afers que els altres òrgans del Parc Natural sotmetin a la seva consideració.
 
 
Data d'actualització: 13.05.2014