Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Cap de Creus  > Coneixeu-nos  > Instruments de planificació i gestió
 

Instruments de planificació i gestió

D'acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, la figura del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge és una de les formes previstes per a l'ordenació i la protecció dels espais naturals (article 5). El Pla especial de protecció és l'instrument més usual per a la delimitació definitiva dels espais inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) i per a l'adopció de normes d'ordenació i protecció específiques, d'acord amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural.

També, al cap de Creus, el règim bàsic de protecció establert pel PEIN s'ha completat amb l'aprovació d'una llei de protecció específica, la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció del cap de Creus, atenent la complexitat i la importància de l'espai.

L'article 10 de la llei esmentada estableix que el desplegament de la llei i l'ordenació i la planificació de l'ús i la gestió del Parc Natural s'han de dur a terme mitjançant tres instruments:

  • El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge.El Pla especial s'ha de formular d'acord amb el que estableixen les normes específiques de la Llei 4/1998, però també cal tenir en compte la legislació urbanística, l'article 8.5 de les normes del PEIN i l'article 5.1 de la Llei 12/1985, d'espais naturals.
  • El Pla rector d'ús i gestió
  • Plans, normes i programes específics

D'acord amb el mateix article 10 de la Llei de protecció del cap de Creus, aquests instruments poden establir totes les limitacions addicionals necessàries per assolir els objectius de protecció que marca la llei.

D'altra banda, el Parc Natural va ser declarat zona especialment protegida d'importància per a la Mediterrània (ZEPIM) el mes de novembre de 2001 a Mònaco. Aquesta figura va ser definida en un dels protocols del Conveni de Barcelona relatiu a la protecció de la mar Mediterrània contra la contaminació. En les ZEPIM s'estableix l'obligació de protegir, preservar i administrar de manera sostenible i ambientalment racional les zones de valor natural o cultural especial, particularment mitjançant l'establiment de zones protegides, com també protegir, preservar i ordenar les espècies de flora i fauna amenaçades o en perill.