Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Alt Pirineu  > Visiteu-nos  > Normes i consells  > Regulació d'activitats
 

Regulació d'activitats al Parc Natural de l'Alt Pirineu

Algunes activitats que es poden practicar al Parc compten amb una regulació per tal d’assegurar que no interfereixen amb els objectius de conservació de la natura o amb els usos tradicionals. En aquest apartat podreu conèixer quines activitats estan regulades i el procediment per a sol·licitar les autoritzacions corresponents, quan sigui necessari.


Circulació motoritzada

La circulació motoritzada al Parc Natural es regula mitjançant la Llei 9/1995, de 27 de juliol, d’accés motoritzat al medi natural (i el corresponent Decret 166/1998, de 8 de juliol), i pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que modifica parcialment el procediment de notificació de l’activitat a l’administració. A més, pel que fa a l’accés de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, és d’aplicació la modificació recollida al capítol III de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i modificació de diverses lleis ambientals.

La legislació vigent estableix, per a tot l’àmbit del Parc Natural, la normativa següent:

 • La circulació fora pista (camp a través), pels tallafocs i pels llits dels corrents d’aigua està prohibida.
 • La velocitat màxima de circulació per les pistes forestals és de 30 km/h, si no es diu altra cosa.
 • Per a la circulació motoritzada en grup, només poden anar juntes un màxim de 7 motocicletes i ciclomotors, i de 4 vehicles en el cas d’altres automòbils.
 • Per a la circulació motoritzada en grup organitzada, és necessària la comunicació prèvia de l’activitat a l’òrgan gestor del Parc, el qual pot introduir modificacions o limitacions en el recorregut, i incorporar-hi els condicionants específics que consideri necessaris per evitar danys al medi natural. A més, es podrà suspendre totalment o parcialment l’exercici de les activitats comunicades per circumstàncies meteorològiques, incendis o altres supòsits justificats per a la protecció del medi. Aquesta comunicació s’ha d’adreçar a l’òrgan gestor del Parc Natural.
 • Les persones amb discapacitat que tinguin mobilitat reduïda poden disposar d’autoritzacions específiques per a facilitar-los l’accés al medi natural, les quals poden comportar l’exempció de determinades limitacions.

La comunicació de l’activitat s’ha d’adreçar al director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, omplint el formulari de sol·licitud corresponent i que trobareu com a document en aquest mateix apartat.

Els següents ens locals de l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu disposen, a més, d’ordenances pròpies, que són d’obligat compliment en el seu àmbit territorial:

 • Ordenança reguladora de la taxa per l’accés motoritzat al medi natural al municipi de les Valls de Valira, de 29 de desembre de 2003, modificada per l’Ordenança reguladora de la taxa per l’accés motoritzat al medi natural al municipi de les Valls de Valira, de 4 de desembre de 2006. Aquestes ordenances determinen unes taxes per als vehicles autoritzats en el cas de circulació motoritzada en grup organitzada.
 • Ordenança reguladora de l’accés motoritzat en el territori de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, d’1 de setembre de 2010. Segons aquesta ordenança es prohibeix la circulació als vehicles no autoritzats entre l’1 de novembre i l’1 de juny per la via Fornet–Pont de Marimanya (pista de Bonabé), i durant tot l’any a les vies laterals que sorgeixen de l’anterior.
 •  Ordenança dels camins rurals i dels tancaments de l’Ajuntament d’Alins, de 9 de maig de 2011. Consulteu les regulacions establertes per aquesta ordenança en el document pdf adjunt.
 • Ordenança dels camins rurals i dels tancaments de l’EMD d’Araós, de 4 d’agost de 2011. Consulteu les regulacions establertes per aquesta ordenança en el document pdf adjunt.
 • Ordenança municipal dels camins rurals i dels tancaments de l’EMD d’Ainet de Besan, de 4 d’agost de 2011. Consulteu les regulacions establertes per aquesta ordenança en el document pdf adjunt.

Les comunicacions i les eventuals autoritzacions emeses per l’òrgan gestor del Parc Natural tenen una vigència màxima d’un any.

Per a més informació, consulteu el document de normativa (Circulació motoritzada al PNAP), on es detallen totes les possibles situacions respecte la circulació motoritzada i el funcionament del règim de comunicació d’activitats.

Activitats esportives organitzades

La regulació d’activitats esportives organitzades, com curses, marxes populars i altres competicions, requereixen autorització. Per tramitar-ho, cal seguir el nou Codi de bones pràctiques per curses i marxes de muntanya que hi ha disponible a l'apartat "Consells" del web general dels Parcs de Catalunya.

Important:

 • Caldrà garantir la compatibilitat de l'esdeveniment amb la conservació de la biodiversitat, molt especialment en el cas de les espècies i els espais naturals protegits.
 • En les valoracions prèvies sobre el traçat, en el cas que aquest siguin nous en relació a edicions anteriors, es recomana consultar a l’equip tècnic del Parc Natural de l’Alt Pirineu, per preveure l'afectació a sectors sensibles que caldria evitar.
 • Caldrà presentar una sol·licitud per a l’autorització ambiental de l’activitat esportiva amb la informació bàsica de la cursa o marxa, per anar bé, 6 mesos abans de la seva realització, o de la publicació del recorregut per poder-lo valorar (en cas que sigui un recorregut nou).

Un cop l’òrgan gestor del Parc hagi validat el recorregut, en un temps no superior als 3 mesos, l’organització haurà de presentar-hi la Memòria per a l’autorització ambiental de l’activitat esportiva amb informació més precisa sobre la cursa o marxa. En el cas de curses que segueixen el mateix recorregut que anys anteriors, caldrà presentar els dos documents alhora amb una antelació mínima de 3 mesos.

Caldrà presentar tant la sol·licitud com la memòria:

 • A l’òrgan gestor del Parc natural de l’Alt Pirineu corresponent en el cas que la cursa o marxa passi totalment o parcialment per aquest espai natural protegit.
 • Als Serveis Territorials de l’Administració competent en el cas que la cursa o marxa passi per altres espais o terrenys forestals sense protecció.

En el cas de nous recorreguts, no es podrà fer publicitat del recorregut fins que estigui autoritzat. L’autorització serà emesa i/o se n’emetrà informe amb la màxima celeritat possible un cop presentada la memòria.

 

La sol·licitud es pot presentar a l'oficina de registre del Parc Natural de l’Alt Pirineu a Llavorsí i també a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d'acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Espeleologia

Per a la pràctica de l’espeleologia al Parc Natural de l’Alt Pirineu és d’aplicació el Decret 148/1992 i l’Acord de la Junta Rectora del Parc Natural de data 16 de desembre de 2009. Segons aquestes normes, cal demanar autorització al Parc, omplint el full de sol·licitud corresponent, que inclou el vistiplau de la Federació Catalana d’Espeleologia.
Podeu descarregar la normativa de la pràctica d’espeleologia al Parc Natural i el formulari de sol·licitud de l’autorització.

Per tal de conèixer l’estat de conservació de les cavitats del Parc es sol·licita que, una vegada realitzada l’activitat autoritzada, s’ompli el qüestionari de valoració.

Barranquisme

Per a la pràctica del barranquisme o descens de barrancs al Parc Natural de l’Alt Pirineu és d’aplicació el Decret 56/2003, de 4 de febrer, i el Decret 148/1992, de 9 de juny (pel que fa referència al bany).

En aquest sentit, la pràctica del descens de barrancs és una activitat que requereix l’autorització de l’òrgan gestor del Parc, per a la qual cosa cal presentar el corresponent formulari de sol·licitud, seguint les instruccions annexes.

L’equipament de nous barrancs també ha d’estar autoritzada pel Parc, per a la qual cosa és necessari enviar el corresponent formulari de sol·licitud, per tal de tramitar-ne l’autorització.

Escalada

Per a la pràctica de l’escalada al Parc Natural de l’Alt Pirineu és d’aplicació el Decret 148/1992. L’escalada pot afectar alguns ocells o plantes escassos, que troben en els cingles i parets rocoses el refugi necessari per desenvolupar el seu cicle vital. Per aquest motiu, cal minimitzar les molèsties a aquestes espècies, sobretot durant el període reproductor en el cas dels ocells. En aquest sentit, es recomana evitar la pràctica de l’escalada entre els mesos de febrer i juliol, ambdós inclosos.

Tant pel que fa a la pràctica de l’escalada com per a l’obertura de noves vies, és necessari enviar el corresponent formulari de sol·licitud al Parc Natural, per tal de tramitar-ne l’autorització corresponent.

Piragüisme

Per a la pràctica del piragüisme en la xarxa fluvial del Parc Natural de l’Alt Pirineu és d’aplicació el Decret 56/2003, de 4 de febrer, i el Decret 148/1992, de 9 de juny (pel que fa referència al bany).

En aquest sentit, la pràctica del piragüisme és una activitat que requereix l’autorització de l’òrgan gestor del Parc, per a la qual cosa cal presentar el corresponent formulari de sol·licitud.

Bany

Per a banyar-se a les aigües del Parc Natural de l’Alt Pirineu, és d’aplicació el Decret 148/1992. En aquest sentit, cal autorització de l’òrgan gestor de l’espai. L’obtenció d’aquesta autorització es fa mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud i de les seves instruccions annexes.

Navegació aèria

Pel que fa a la navegació aèria, és d’aplicació el Decret 148/1992, que limita el vol per sota de 300 m sobre la vertical del terreny. El vol per sota d’aquesta altitud requereix autorització de l’òrgan gestor del Parc Natural, mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud i de les seves instruccions annexes.

Recolecció de bolets

A l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu hi ha zones acotades pels seus titulars, en les quals cal treure un tiquet per persona i dia per a poder recol·lectar bolets. Es tracta del Bosc de Virós (Araós i Ainet de Besan) i de la Vall d’Esterri de Cardós.

Per a l’obtenció dels tiquets cal adreçar-se als establiments turístics següents:

 • Bosc de Virós: 5 € per persona/dia, amb un màxim de 15 kg:

Casa Gabatxó (Araós). 973 62 43 55
Hostal Fusté (Ainet de Besan). 973 62 43 38
Hotel Salòria (Alins). 973 62 43 41
Casa Oliaire (Araós). 973 62 43 13

 • Vall d’Esterri de Cardós: 3 € per persona/dia, amb un màxim de 10 kg:

Casa Borrut (Esterri de Cardós). 973 62 31 84

Filmació o fotografia de natura

Per a l’obtenció d’informació gràfica, visual (observació de fauna), sonora o de qualsevol altre tipus sobre espècies sensibles en els seus llocs de reproducció és d’aplicació el Decret 148/1992. En aquest sentit, la pràctica de les activitats associades requereix l’autorització de l’òrgan gestor del Parc Natural, mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud.

Per realitzar pel·lícules, documentals o espots publicitaris amb finalitat comercial en els espais naturals de protecció especial, cal autorització prèvia (Decret 148/1992).
Per a més informació, consulteu el document de normativa, on es detallen totes les possibles situacions d’aquesta temàtica

Acampada

L'acampada es permet en la modalitat "alta muntanya" que comprèn la pernoctació entre les 20h i les 8h per sobre dels 2.000m, sempre i quan es faci una sola nit en la mateixa localització. Fora d’aquest horari no hi pot haver cap tenda muntada.

Cal recordar que les persones practicants d'aquesta activitat hauran de procurar un impacte mínim en aquest medi, especialment fràgil, i hauran de deixar l'espai en les mateixes condicions que l'han trobat.

No obstant això, l’acampada en la resta de modalitats es pot practicar amb autorització prèvia de l’òrgan gestor del Parc Natural, en compliment del Decret 148/1992, sempre i quan sigui amb finalitats educatives, científiques o de gestió. L’obtenció d’aquesta autorització es fa mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud i les seves instruccions annexes.

Activitats científiques

La realització d’activitats de recerca científica dins del Parc Natural ha de ser autoritzada per l’òrgan gestor del Parc, en compliment de l’article 3.8 del Decret 194/2003. En aquest sentit, els diferents grups de recerca o investigadors particulars han de demanar la corresponent autorització a l’òrgan gestor del Parc Natural. L’obtenció d’aquesta autorització es fa mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud i de les seves instruccions annexes.


Data d'actualització: 16.04.2012