Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Alt Pirineu  > Coneixeu-nos  > Òrgans rectors
 

Òrgans de Govern

A la gestió del Parc hi intervenen: l’òrgan rector, l’òrgan gestor i l'òrgan col·laborador. Els seus objectius són, entre d’altres, conservar i defensar els valors naturals i culturals de la zona, així com organitzar-ne i fomentar-ne el gaudi, l’estudi i el coneixement.


Òrgan Rector

L'òrgan rector del Parc Natural de l'Alt Pirineu és la Junta Rectora. Està composta per representants de les administracions actuants, dels ens locals i de les organitzacions i sectors socials interessats, amb la idea i finalitat que la representació local sigui majoritària. Aquesta composició és la següent: 

Membres:

- El President/a
- 4 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
- 1 representant del Departament de Territori i Sostenibilitat
- 1 representant del Departament de Cultura
- 1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació (Turisme)
- 1 representant de la Diputació de Lleida
- 1 representant del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
- 1 representant del Consell Comarcal de l'Alt Urgell
- 1 representant de l'Ajuntament d'Alins
- 1 representant de l'Ajuntament d'Alt Àneu
- 1 representant de l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu
- 1 representant de l'Ajuntament d'Esterri de Cardós
- 1 representant de l'Ajuntament de Farrera
- 1 representant de l'Ajuntament de la Guingueta d'Àneu
- 1 representant de l'Ajuntament de la Vall de Cardós
- 1 representant de l'Ajuntament de les Valls de Valira
- 1 representant de l'Ajuntament de Lladorre
- 1 representant de l'Ajuntament de Llavorsí
- 1 representant de l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò
- 1 representant de l'Ajuntament de Rialp
- 1 representant de l'Ajuntament de Sort
- 1 representant de l'Ajuntament de Soriguera
- 1 representant de l'Ajuntament de Tírvia
- 1 representant de les EMD de l'Alt Urgell (EMD Vila i Vall de Castellbò)
- 2 representants de les EMD del Pallars Sobirà (EMD Isil i Alós, i EMD Àreu)
- 1 representant de les associacions culturals (Ecomuseu de les Valls d'Àneu)
- 1 representant de la comunitat científica
- 1 representant de les entitats de protecció i defensa de la natura
- 1 representant de les entitats excursionistes
- 1 representant de l'Institut per al desenvolupament i la promoció de l'Alt Pirineu i Aran
- 1 representant de l'organització agrària més representativa en l'àmbit del Parc (Unió de Pagesos)
- 1 representant de les organitzacions cinegètiques
- 1 representant de les organitzacions de pesca continental
- 1 representant del sector del turisme i l'hosteleria
- 1 representant dels titulars d'explotacions agràries (agrícoles, ramaderes o forestals)
- El Director/a del Parc Natural que actua com a Secretari/ària, amb veu però sense vot

Art. 9.3 (DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu). La Junta Rectora té les funcions següents:

a) Establir, d'acord amb les disposicions reguladores del Parc Natural, les directrius per exercir-ne la gestió.

b) Aprovar el programa d'actuació i la corresponent memòria manual de gestió.

c) Coordinar les actuacions que afectin l'espai protegit de les distintes administracions actuants que hi són representades, i fer-ne el seguiment.

d) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del Parc Natural, per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors, per a l'afavoriment de les activitats tradicionals, entre les quals les agrícoles, ramaderes i forestals, i per al desenvolupament local sostenible.

e) Proposar, si escau, un grau de protecció més alt per als espais que ho requereixin i proposar la declaració de noves figures de protecció.


També és objecte de consulta preceptiva abans de l'aprovació de les disposicions, els plans, els programes i els projectes que es formulin en l'àmbit del Parc Natural, per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors, per a l'afavoriment de les activitats tradicionals, i per al desenvolupament local sostenible. També pot proposar, si s'escau, un major grau de protecció per als espais que ho requereixin, així com proposar la declaració de noves figures de protecció.

Per a més informació, podeu consultar el Decret 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

 

Òrgan Gestor

La gestió del Parc Natural de l'Alt Pirineu es duu a terme per una unitat tècnica específica, d'acord amb les directrius de la Junta Rectora.

Aquesta unitat tècnica es divideix en les següents àrees:

  • Direcció 
  • Àrea d'Administració
  • Àrea de Patrimoni Natural i Cultural
  • Àrea de Millora Rural
  • Àrea d'Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental


Art. 7.2 (DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu). Li corresponen les funcions següents:

a) Les establertes per l'article 29.2 de la Llei 12/1985, d'espais naturals.

b) Les de suport i assessorament en relació amb els usos tradicionals i les iniciatives públiques i privades congruents amb els objectius i la naturalesa del Parc Natural.

c) Les referents a la formulació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural.

d) Les de vetllar pel compliment de les previsions i determinacions del Pla especial i del Pla rector d'ús i gestió, i també l'execució de les mesures que preveuen.

e) L'execució dels programes d'actuació, plans o projectes aprovats per la Junta Rectora.

f) L'execució, si escau, de les obres i altres actuacions que requereixi la gestió de l'espai.

g) Aquelles altres que li encomani la Junta Rectora.

 

Òrgan Col.laborador

L'òrgan col·laborador en la gestió del Parc Natural és el Consell de Cooperació, integrat per entitats i associacions representatives dels sectors socials interessats.

El president del Consell de Cooperació és el president de la Junta Rectora.

Art. 10.4 (DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu). Són funcions del Consell de Cooperació:

a) Proposar criteris i promoure mesures per coordinar harmònicament els interessos i les activitats dels sectors representats amb els objectius i l'actuació del Parc Natural.

b) Fomentar la cooperació de les entitats que hi són representades, o d'altres que es dediquin als mateixos objectius que els disposats en aquest Decret, amb el Parc Natural i la seva gestió, i concertar amb aquesta finalitat actuacions d'interès comú.

c) Plantejar a les administracions actuants iniciatives, propostes i suggeriments adreçats a la defensa dels interessos representats i a l'assoliment de les finalitats de cooperació, harmonització i participació i, en general, dels objectius específics de les àrees protegides.

d) Emetre informes sobre els afers que els altres òrgans del Parc Natural sotmetin a la seva consideració.

 

Documentació dels Òrgans de govern

 
Data d'actualització: 13.03.2018