Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Ajuts i subvencions del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

El Reial decret 1229/2005, de 13 d’octubre, regula les subvencions públiques amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat a les àrees d’influència socioeconòmica dels parcs nacionals, amb la finalitat de promocionar el desenvolupament sostenible de les poblacions que comptin amb espais naturals protegits en el seu territori.

Aquests ajuts tenen per objecte finançar les inversions per a l’àrea d’influència socioeconòmic del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, previst a la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestre, modificada per la Llei 41/1997, de 5 de novembre, que estableixen les convocatòries anuals. Els instruments de planificació del Parc Nacional són el Pla director de la xarxa de parcs nacionals (Reial decret 1803/1999, de 26 de novembre), el Pla rector d’ús i gestió (Decret 39/2003, de 4 de febrer), el Pla d’ús públic, el Pla bàsic de prevenció d’incendis i els Programes d’actuacions anual del Parc Nacional.


Inversions subvencionables

Són objecte de subvenció les inversions que tenen per finalitat:
a) Iniciatives públiques tendents a la modernització de les infraestructures urbanes, periurabanes i rurals destinades a l’ús general, així com a la diversificació i millora dels serveis prestats per l’Administració local, quan tinguin una relació directa amb les finalitats i els objectius que estableixen les normes de declaració del Parc Nacional o els seus instruments de planificació: concretament la Llei 7/1988, de 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la Llei 22/1990, de 28 de desembre, de modificació parcial dels límits de la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i el Decret 39/2003, de 4 de febrer, pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió.
b) Iniciatives públiques o privades destinades a la conservació o restauració del patrimoni natural, sempre que presentin un valor ecològic
manifest a escala local.
c) Iniciatives públiques o privades destinades a la conservació o restauració del patrimoni arquitectònic, així com aquelles que contribueixin
a la recuperació de la tipologia constructiva tradicional, sempre que presentin un valor historicoartístic o cultural manifest.
d) Iniciatives públiques o privades orientades a l’eliminació de qualsevol tipus d’impacte sobre els valors naturals o culturals que justificaren
la creació del Parc Nacional, inclòs l’impacte visual sobre la percepció estètica del Parc Nacional ocasionat per infraestructures preexistents.
e) Iniciatives públiques o privades dirigides a garantir la compatibilitat de les activitats i els usos tradicionals amb la finalitat i objectius del
Parc Nacional.
f) Iniciatives privades destinades a la posada en marxa d’activitats econòmiques relacionades amb el Parc Nacional, en particular les
relacionades amb la prestació de serveis d’atenció a visitants i la comercialització de productes artesanals.
g) Iniciatives privades destinades al manteniment o la recuperació de la tipologia constructiva tradicional dels edificis que constitueixen
la primera residència dels seus propietaris (s’exclouen els edificis de nova construcció), o que tenen un ús directament relacionat amb l’activitat
productiva associada al sector primari.
h) Pel que fa a les inversions, no poden estar realitzades ni començades abans de la presentació de la sol•licitud d’ajut.

 

Beneficiaris dels ajuts regulats

Poden ser beneficiaris dels ajuts:
a) Els ens locals situats a l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
b) Les entitats supramunicipals, quan un o mes dels ajuntaments que en formin part estiguin situats a l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
c) Les entitats empresarials.
     c.1. Les empreses petites i mitjanes amb seu i activitat principal a la zona d’influència del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
     c.2. Els empresaris autònoms quan tinguin amb seu i activitat a la zona d’influència socioeconòmica o quan, sent residents, vulguin implantar-hi una nova activitat.
d) Les persones físiques residents a la zona d’influència.
e) Les persones jurídiques sense ànim de lucre legalment constituïdes amb seu social o secció o delegació a la zona d’influència socioeconòmica. Als seus estatuts ha de figurar expressament la realització d’actuacions en matèria de conservació o ús sostenible dels recursos naturals, o de protecció del patrimoni historicoartístic, o de promoció de la cultura tradicional o participació al sistema d’ús públic del Parc Nacional.
f) Les associacions de municipis inclosos a l’àrea d’influència socioeconòmica, constituïdes per a la promoció d’activitats de desenvolupament sostenible.

 
Data d'actualització: 06.05.2010