Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Enllaços relacionats
 • DOGC  
  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 • BOE  
  Butlletí Oficial de l'Estat
 • DOUE  
  Diari Oficial de la Unió Europea

Normativa específica

Aquí us presentem la diferent normativa legal específica del Parc. Són les disposicions vigents que regulen el funcionament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i els diversos aspectes que n'afecten la gestió.

Normativa catalana

 • Anunci pel qual es fa pública la modificació dels preus aplicables al servei públic discrecional de persones amb vehicles de fins a nou places al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 • Decret 234/1996, d'ampliació del Parc Nacional.
 • Decret 324/2000, de 27 de setembre, pel qual s'adequa la composició del Patronat del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 • Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Llei 22/1990, de 28 de desembre, de modificació parcial dels límits de la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 • Llei 7/1988, de 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 • Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran.
 • Ordre de 17 de desembre de 1993, d'accés de vehicles al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 • Ordre de 20 d'octubre de 1997, de tancament de pistes al Parc Nacional.
 • ORDRE MAH-134-2010, de 26 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
 • Ordre MAH/160/2004, de 6 de maig, de modificació de l'Ordre de 20 d'octubre de 1997, per la qual s'aprova el Pla de tancament de pistes forestals del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la zona perifèrica de protecció.
 • Ordre PTO/46/2002, de 19 de febrer, per la qual es regulen determinats aspectes de la prestació del servei públic de transport discrecional de persones amb vehicles de fins a nou places al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 

Normativa estatal

 • Decreto de 21 de octubre de 1955, por el que se crea el Parque Nacional de Aguas Tortas y Lago de San Mauricio.
 • Orden MAM 1742/2006 de 29 de mayo por la que se crea el Comité Científico de la Red de Parques Nacionales.
 • Resolución de 17 de enero de 2006, de la Dirección General para la Biodiversidad, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2005, por el que se autoriza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar (2 de febrero de 1971), relativo a humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las siguientes zonas húmedas españolas: Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, etc.
 • Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales
 • Orden PRE/1841/2005, de 10 de junio, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18 de enero de 1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo
 • Real Decreto 12-2008 de 11 de enero por el que regulan la composición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales
 • Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales.
 • Corrección de errores del Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales
 

Sentències del Tribunal Constitucional

Competències sobre medi ambient i espais naturals protegits:
 • Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 4 de noviembre.
 • Sentencia del Tribunal Constitucional 35/2005, de 17 de febrero.
 • Sentencia del Tribunal Constitucional 36/2005, de 17 de febrero.
 • Sentencia del Tribunal Constitucional 100/2005, de 20 de abril.
 • Sentencia del Tribunal Constitucional 101/2005, de 20 de abril.
 • Sentencia 138/2009, de 15 de junio de 2009. Conflicto positivo de competencias 476-2003. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía respecto a la Orden del Ministerio de Medio Ambiente que establece las bases reguladoras de las ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red de parques nacionales y las convoca para el año 2002. Competencias sobre medio ambiente, espacios naturales protegidos y fomento de la investigación: subvenciones para fomentar la investigación en los parques nacionales (SSTC 13/1992 y 194/2004). Declaración de competencia autonómica.
 
Data d'actualització: 03.09.2009