Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Enllaços relacionats

Pla rector d'ús i gestió (PRUG)

Un parc nacional, com que és un espai natural emblemàtic i ben conservat, és un lloc digne de ser visitat. Un dels objectius primordials dels parcs és permetre un ús públic ordenat de la zona, que en garanteixi la conservació. Es fa necessari, doncs, establir normatives que limitin certes activitats a l'interior del Parc per evitar malmetre els seus valors.

El Pla rector d'ús i gestió és el principal document de planificació ide regulació del Parc Nacional, i s'hi defineixen les seves línies degestió.

Els seus objectius principals són:

  • Assegurar la conservació dels processos naturals i els valors culturals.
  • Definir l'ús públic, promoure l'educació i la divulgació dels valors ecològics i integrar la població de la zona en les seves activitats.
  • Promoure la recerca científica sobre el patrimoni natural, etnològic i cultural.

Aquesta planificació a llarg termini s'explicita en la normativa d'ús i gestió i en tot un seguit de programes i actuacions que s'han de realitzar durant el seu període de vigència (de quatre anys, prorrogables per dos anys més).

Com es fa?

Redacció. A partir de la diagnosi realitzada per l'administració del Parc Nacional, l'equip redactor va donant forma al futur pla. En successives versions es van introduint les aportacions de les institucions i les associacions més implicades.

Informació pública i al·legacions. El document queda exposat a informació pública, de manera que qualsevol col·lectiu o persona particular pot presentar les al·legacions que cregui oportunes per millorar-lo.

Redacció definitiva. Un cop valorades les al·legacions presentades, es fa la redacció definitiva del Pla, que ha de ser aprovat provisionalment pel Patronat del Parc.

Aprovació. El Pla es remet al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya perquè sigui aprovat definitivament per decret i posteriorment publicat al DOGC.

Data d'actualització: 03.09.2009