Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Aiguamolls de l'Empordà  > Coneixeu-nos  > Òrgans rectors i de participació
 

Òrgans rectors i de participació


Òrgans rectors i de participació

L'article 6 de la Llei 21/1983, de 28 d'octubre, de declaració de paratges naturals d'interès nacional i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels Aiguamolls de l'Empordà, va crear la Junta de protecció dels Aiguamolls de l'Empordà com a òrgan rector de l'espai protegit.

Les atribucions de la Junta de protecció dels Aiguamolls de l'Empordà van ser ampliades pel Decret 136/1984, de 17 d'abril, de desplegament de la Llei 21/1983, de 28 d'octubre, de declaració de paratges naturals d'interès nacional i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels Aiguamolls de l'Empordà.

Posteriorment, el Decret 171/1986, de 5 de juny, sobre òrgans gestors del Parc Natural i de les seves reserves naturals dels Aiguamolls de l'Empordà, va desenvolupar la Llei pel que fa a la Junta de protecció i va crear un Consell directiu de l'espai protegit.

Composició: D'acord amb el Decret 125/1992, d'11 de maig, sobre remodelació dels òrgans rectors del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, la composició de la Junta de Protecció és la següent:

Membres:

- El President/a
- 3 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
- 1 representant del Departament de Governació
- 1 representant del Departament de Cultura
- 2 representants del Departament de Territori i Sostenibilitat
- 1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació
- 3 representants dels ajuntaments que tenen part del seu terme municipal inclòs al Parc Natural, designats pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà
- 2 representants de les entitats i organitzacions professionals agràries amb incidència a la zona
- 1 representant dels propietaris dels terrenys inclosos al Parc Natural
- 2 representants de les associacions catalanes que, d'acord amb els seus estatuts, tinguin com a finalitat la protecció de la natura i estiguin vinculades a la zona
- 1 representant del Consell Universitari de Catalunya
- 4 tècnics designats a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans, que s'hagin destacat en la defensa i l'estudi de la zona
- El Director/a del Parc Natural, que actuarà com a Secretari/ària de la Junta.

Art. 3.4 (DECRET 125/1992, d'11 de maig). Són funcions del Consell Directiu:
a) Elaborar les propostes del programa de gestió i de pressupost anual.
b) Garantir el compliment de les reglamentacions del Parc i del programa de gestió.
c) Emetre els informes preceptius sobre plans, reglamentacions i obres que afectin l'espai protegit.
d) Les que delegui la Junta rectora.

 

Documentació dels Òrgans de govern

 
Data d'actualització: 13.05.2014